Запрошуємо опублікувати наукову статтю у Випуску 37. Статті публікуються в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку суспільства», 24 березня 2021 р., участь дистанційна.

У збірнику публікуються наукові статті за напрямами: педагогіка, соціологія, філософія, психологія, соціальні комунікації, мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія, економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування.

До публікації приймаються статті, що оформлені на аркушах формату А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, розмір 14,
українською, російською або англійською мовою та надіслані до 22 березня 2021 р. включно за адресою sgvisn@gmail.com.
Електронний примірник збірника буде розміщено до 27 березня 2021 р. на сайті видавця за посиланням http://www.newroute.org.ua.
Обсяг статті від 3 до 7 сторінок. Публікаційний внесок 200 грн. Автори отримують електронний примірник за посиланням http://www.newroute.org.ua.
Друкований примірник замовляється за бажанням автора (150 грн.). Доставка друкованого примірника відбувається за рахунок отримувача.
Для статей розміром понад 7 сторінок розмір публікаційного внеску може бути збільшено. Сплата внеску відбувається після прийняття статті до друку.

Увага! Від авторів з України статті приймаються виключно українською або англійською мовами.
Увага! Для авторів з інших держав мова статті може бути українською, російською, білоруською, англійською.

Надсилаючи наукову статтю, Ви підтверджуєте авторство, надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих статей у науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах, отримання Email розсилок.
Приєднуйтесь до нашої групи на Facebook https://www.facebook.com/groups/571738650230819.  

Приклад оформлення статті

П.І.Б. кожного автора (без скорочень, кількість авторів не більше 3-х). Шевченко Ірина Петрівна
Науковий ступінь, вчене звання (без скорочень). Кандидат педагогічних наук, доцент
Назва закладу, який представляє автор (без скорочень). Луцький національний технічний університет
Телефон та e-mail кожного автора (інформація не публікується). +380970970907, 097@ukr.net
Науковий керівника (за наявності, на початку строки обов’язково словосполучення «Науковий керівник»).
Науковий керівник: Ман Ганна Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, Буковинський університет
Назва. ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Анотація (рекомендовано 3 речення). Стаття присвячена …  Проаналізовано … Досліджено …
Ключові слова, словосполучення (4-7 слів). Ключові слова: мистецтво, кінетика, специфіка, сприйняття.
Текст статті (структура довільна, але вітається наявність актуальності, огляду джерел, мети, основного матеріалу, висновків). Текст
Джерела. Текст
Адреса для доставки примірника (інформація не публікується, обов’язково повна інформація).
Шевченко Ірина Петрівна, +380970970907, Луцьк, відділення Нової пошти №1
Необхідна кількість друкованих примірників. 0, 1, 2, 3 і т. д.

Приглашаем опубликовать научную статью в Выпуске 37. Статьи публикуются в рамках проведения международной научно-практической конференции
«Современные тенденции социально-гуманитарного развития общества». 24 марта 2021 г., участие дистанционное.

В сборнике публикуются научные статьи по направлениям: педагогика, социология, философия, психология, социальные коммуникации, искусствоведение, культурология, филология, история, экономика, юриспруденция, политика, публичное администрирование.

К публикации принимаются статьи, которые оформлены на листах формата А4, поля 2 см, абзац 1 см, интервал 1,5, шрифт Times New Roman, размер 14,
на украинском, русском или английском языке и отправлены до 22 марта 2021 г. включительно на адрес sgvisn@gmail.com.
Электронный экземпляр сборника будет размещён до 27 марта 2021 г. на сайте издателя по ссылке http://www.newroute.org.ua.
Объём статьи от 3 до 7 страниц. Публикационный взнос 200 грн. / 7 дол. США. Авторы получают электронный экземпляр по ссылке http://www.newroute.org.ua.
Для статей объёмом более 7 страниц размер публикационного взноса может быть увеличен. Оплата взноса осуществляется после принятия статьи к публикации.

Внимание! От авторов из Украины статьи принимаются исключительно на украинском или английском языках.
Внимание! Для авторов из других стран язык статьи может быть украинским, русским, белорусским, английским.

Отправляя научную статью, Вы подтверждаете авторство, даёте согласие на сбор и обработку персональных данных, размещение поданных статей в наукометрических базах, электронных библиотеках, поисковых системах, получение Email рассылок.
Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook https://www.facebook.com/groups/571738650230819.

Пример оформления статьи
Название раздела. Искусствоведение, культурология, филология, история
Ф.И.О. каждого автора (без сокращений, количество авторов не больше 3-х). Шевченко Ирина Петровна
Учёная степень, научное звание (без сокращений). Кандидат педагогических наук, доцент
Название места работы / учёбы автора (без сокращений). Белорусский государственный университет
Телефон и e-mail каждого автора (информация не публикуется). +380970970907, 097@gmail.com
Научный руководитель (при наличии, в начале строки обязательно словосочетание «Научный руководитель».
Научный руководитель: Ман Анна Олеговна, доктор культурологи, доцент, Полоцкий государственный университет
Название. ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Аннотация (рекомендовано 3 предложения). Статья посвящена …  Проанализировано … Исследовано …
Ключевые слова, словосочетания (4-7 слов). Ключевые слова: искусство, кинетика, специфика, восприятие.
Текст статьи (структура произвольная, но приветствуется наличие актуальности, обзора источников, цели, основного материала, выводов). Текст
Источники. Текст