Запрошуємо опублікувати наукову статтю у Номері 5. Статті публікуються в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції
«Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства», 29 вересня 2021 р., участь дистанційна.

У журналі публікуються наукові статті за розділами:
1. Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, соціальні комунікації
2. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія
3. Спорт, фізична культура, рекреація, туризм
4. Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування

До публікації приймаються статті, що оформлені на аркушах формату А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, розмір 14,
українською, російською, білоруською або англійською мовами та надіслані до 29 вересня 2021 р. включно за адресою creatspace2020@gmail.com.
Електронний примірник журналу буде розміщено до 2 жовтня 2021 р. на сайті видавця за посиланням http://www.newroute.org.ua.
Обсяг статті від 3 до 5 сторінок. Публікаційний внесок 150 грнПерерахування внеску відбувається після прийняття статті до друку.
Автори отримують електронний примірник за посиланням http://www.newroute.org.ua.

Увага! Статті не повинні містити формули, таблиці, схеми, графіки, рисунки та будь-який інший графічний контент.
Увага! Від авторів з України статті приймаються виключно українською або англійською мовами.
Увага! Від авторів з інших країн статті приймаються виключно українською, російською, білоруською, англійською мовами.  

Надсилаючи наукову статтю, Ви підтверджуєте авторство, надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих статей у науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах, отримання Email розсилок.
Приєднуйтесь до нашої групи на Facebook https://www.facebook.com/groups/571738650230819.  

Приклад оформлення статті

Назва розділу. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія
П.І.Б. кожного автора (без скорочень, кількість авторів не більше 3-х). Шевченко Ірина Петрівна
Науковий ступінь, вчене звання (без скорочень). Кандидат педагогічних наук, доцент
Назва закладу, який представляє автор (без скорочень). Луцький національний технічний університет
Телефон та e-mail кожного автора (інформація не публікується). +380970970907, 097@ukr.net
Науковий керівника (за наявності, на початку строки обов’язково словосполучення «Науковий керівник»).
Науковий керівник: Ман Ганна Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, Буковинський університет
Назва. ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Анотація (рекомендовано 3 речення). Стаття присвячена …  Проаналізовано … Досліджено …
Ключові слова, словосполучення (4-7 слів). Ключові слова: мистецтво, кінетика, специфіка, сприйняття.
Текст статті (структура довільна, але вітається наявність актуальності, огляду джерел, мети, основного матеріалу, висновків). Текст
Джерела. Текст

Приглашаем опубликовать научную статью в Номере 5. Статьи публикуются в рамках проведения международной научно-практической конференции
«Креативная модернизация и трансформация современного общества», 29 сентября 2021 г., участие дистанционное.

В журнале публикуются научные статьи в разделах:
1. Педагогика, социология, философия, психология, социальные коммуникации
2. Искусствоведение, культурология, филология, история
3. Спорт, физическая культура, рекреация, туризм
4. Экономика, юриспруденция, политика, публичное администрирование

К публикации принимаются статьи, которые оформлены на листах формата А4, поля 2 см, абзац 1 см, интервал 1,5, шрифт Times New Roman, размер 14,
на украинском, русском, белорусском или английском языке и отправлены до 29 сентября 2021 г. включительно на адрес creatspace2020@gmail.com.
Электронный экземпляр журнала будет размещён до 2 октября 2021 г. на сайте издателя по ссылке http://www.newroute.org.ua.
Объём статьи от 3 до 5 страниц. Публикационный взнос 150 грн. / 5 дол. США.
Перечисление публикационного взноса происходит после принятия статьи к публикации. 
Авторы получают электронный экземпляр по ссылке  http://www.newroute.org.ua.

Внимание! Статьи не должны содержать формулы, таблицы, схемы, графики, рисунки и любой другой графический материал.
Внимание! От авторов из Украины статьи принимаются исключительно на украинском или английском языках.

Внимание! От авторов из других стран статьи принимаются исключительно на украинском, русском, белорусском, английском языках.

Отправляя научную статью, Вы подтверждаете авторство, даёте согласие на сбор и обработку персональных данных, размещение поданных статей в наукометрических базах, электронных библиотеках, поисковых системах, получение Email рассылок.
Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook https://www.facebook.com/groups/571738650230819.

Пример оформления статьи
Название раздела. Искусствоведение, культурология, филология, история
Ф.И.О. каждого автора (без сокращений, количество авторов не больше 3-х). Шевченко Ирина Петровна
Учёная степень, научное звание (без сокращений). Кандидат педагогических наук, доцент
Название места работы / учёбы автора (без сокращений). Белорусский государственный университет
Телефон и e-mail каждого автора (информация не публикуется). +380970970907, 097@gmail.com
Научный руководитель (при наличии, в начале строки обязательно словосочетание «Научный руководитель».
Научный руководитель: Ман Анна Олеговна, доктор культурологи, доцент, Полоцкий государственный университет
Название. ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Аннотация (рекомендовано 3 предложения). Статья посвящена …  Проанализировано … Исследовано …
Ключевые слова, словосочетания (4-7 слов). Ключевые слова: искусство, кинетика, специфика, восприятие.
Текст статьи (структура произвольная, но приветствуется наличие актуальности, обзора источников, цели, основного материала, выводов). Текст
Источники. Текст