Запрошуємо опублікувати наукову статтю у Номері 7. Статті публікуються в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції
«Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства», 24 січня 2022 р., участь дистанційна.

У журналі публікуються наукові статті за розділами:
1. Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, соціальні комунікації
2. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія
3. Спорт, фізична культура, рекреація, туризм
4. Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування

До публікації приймаються статті, що оформлені на аркушах формату А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, розмір 14,
українською, англійською, російською або білоруською мовою та надіслані до 24 січня 2022 р. включно за адресою creatspace2020@gmail.com.
Електронний примірник журналу буде розміщено до 27 січня 2022 р. на сайті видавця за посиланням http://www.newroute.org.ua.
Обсяг статті від 3 до 9 сторінок. Публікаційний внесок 200 грнПерерахування внеску відбувається після прийняття статті до друку.
Автори отримують електронний примірник за посиланням http://www.newroute.org.ua.

Всі автори безкоштовно отримують електронний сертифікат.  

Увага! Статті не повинні містити формули, таблиці, схеми, графіки, рисунки та будь-який інший графічний контент.

Надсилаючи наукову статтю, Ви підтверджуєте авторство, надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих статей у науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах, отримання Email розсилок.

Приєднуйтесь до нашої групи на Facebook https://www.facebook.com/groups/571738650230819.  

Приклад оформлення статті

Назва розділу. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія
П.І.Б. кожного автора (без скорочень, кількість авторів не більше 3-х). Шевченко Ірина Петрівна
Науковий ступінь, вчене звання (без скорочень). Кандидат педагогічних наук, доцент
Назва закладу, який представляє автор (без скорочень). Луцький національний технічний університет
Телефон та e-mail кожного автора (інформація не публікується). +380970970907, 097@ukr.net
Науковий керівника (за наявності, на початку строки обов’язково словосполучення «Науковий керівник»).
Науковий керівник: Ман Ганна Олегівна, доктор педагогічних наук, доцент, Буковинський університет
Назва. ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Анотація (рекомендовано 3 речення). Стаття присвячена …  Проаналізовано … Досліджено …
Ключові слова, словосполучення (4-7 слів). Ключові слова: мистецтво, кінетика, специфіка, сприйняття.
Текст статті (структура довільна, але вітається наявність актуальності, огляду джерел, мети, основного матеріалу, висновків). Текст
Джерела. Текст

Приглашаем опубликовать научную статью в Номере 7. Статьи публикуются в рамках проведения международной научно-практической конференции
«Креативная модернизация и трансформация современного общества», 24 января 2022 г., участие дистанционное.

В журнале публикуются научные статьи в разделах:
1. Педагогика, социология, философия, психология, социальные коммуникации
2. Искусствоведение, культурология, филология, история
3. Спорт, физическая культура, рекреация, туризм
4. Экономика, юриспруденция, политика, публичное администрирование

К публикации принимаются статьи, которые оформлены на листах формата А4, поля 2 см, абзац 1 см, интервал 1,5, шрифт Times New Roman, размер 14,
на украинском, английском, русском или белорусском языке и отправлены до 24 января 2022 г. включительно на адрес creatspace2020@gmail.com.
Электронный экземпляр журнала будет размещён до 27 января 2022 г. на сайте издателя по ссылке http://www.newroute.org.ua.
Объём статьи от 3 до 9 страниц. Публикационный взнос 200 грн. / 7 дол. США.
Перечисление публикационного взноса происходит после принятия статьи к публикации. 
Авторы получают электронный экземпляр по ссылке  http://www.newroute.org.ua.

Все авторы бесплатно получают электронный сертификат.

Внимание! Статьи не должны содержать формулы, таблицы, схемы, графики, рисунки и любой другой графический материал.

Отправляя научную статью, Вы подтверждаете авторство, даёте согласие на сбор и обработку персональных данных, размещение поданных статей в наукометрических базах, электронных библиотеках, поисковых системах, получение Email рассылок.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook https://www.facebook.com/groups/571738650230819.

Пример оформления статьи
Название раздела. Искусствоведение, культурология, филология, история
Ф.И.О. каждого автора (без сокращений, количество авторов не больше 3-х). Шевченко Ирина Петровна
Учёная степень, научное звание (без сокращений). Кандидат педагогических наук, доцент
Название места работы / учёбы автора (без сокращений). Белорусский государственный университет
Телефон и e-mail каждого автора (информация не публикуется). +380970970907, 097@gmail.com
Научный руководитель (при наличии, в начале строки обязательно словосочетание «Научный руководитель».
Научный руководитель: Ман Анна Олеговна, доктор культурологи, доцент, Полоцкий государственный университет
Название. ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Аннотация (рекомендовано 3 предложения). Статья посвящена …  Проанализировано … Исследовано …
Ключевые слова, словосочетания (4-7 слов). Ключевые слова: искусство, кинетика, специфика, восприятие.
Текст статьи (структура произвольная, но приветствуется наличие актуальности, обзора источников, цели, основного материала, выводов). Текст
Источники. Текст