Запрошуємо до участі в авторському колективі монографії
«Актуальні питання сучасного розвитку соціально-гуманітарної сфери»
До публікації приймаються матеріали, що оформлені на аркушах формату А4, поля 2 см, абзац 1 см, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, розмір 14, українською, російською, білоруською або англійською мовою та надіслані до 28.02.2022 включно за адресою sgvisn@gmail.com
Розсилка друкованих примірників відбуватиметься з 05.03.2022 за рахунок отримувача.

Розділи монографії
Розділ перший. Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, соціальні комунікації
Розділ другий. Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія
Розділ третій. Спорт, фізична культура, рекреація, туризм
Розділ четвертий. Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування

Обсяг матеріалів від 5 до 15 сторінок. Розмір публікаційного внеску 400 грн. / еквівалент 14 дол. США (автори отримують електронний примірник). Для матеріалів обсягом понад 15 сторінок розмір публікаційного внеску може бути збільшено.
Друковані примірники замовляються за бажанням автора. Вартість друкованого примірника 150 грн. / еквівалент 5 дол. США.
Сплата публікаційного внеску та оплата друкованих примірників відбувається після прийняття матеріалів до друку.
Друковані примірники будуть надіслані до бібліотек та наукових установ згідно законодавства України. Надсилаючи наукові матеріали, Ви підтверджуєте авторство, надаєте згоду на збір та обробку персональних даних, розміщення поданих матеріалів у науково-метричних базах, електронних бібліотеках, пошукових системах, отримання Email розсилок. 

Приклад оформлення матеріалів
Назва розділу.
Спорт, фізична культура, рекреація та туризм
П. І. Б. кожного автора (без скорочень, кількість авторів не більше 3-х).
Шевченко Ірина Петрівна
Науковий ступінь, вчене звання (при наявності, без скорочень).
Кандидат педагогічних наук, доцент
Назва закладу, який представляє автор (без скорочень).
Луцький національний технічний університет
Телефон та e-mail кожного автора (інформація не публікується).
+380970970907, 097@ukr.net
Адреса для доставки примірників монографії (інформація не публікується, обов’язково повна інформація).
В Україні: Квіт Ірина Петрівна, +380970970907, Луцьк, відділення Нової пошти №1
За межі України: Квіт Ірина Петрівна, номер телефону з міжнародним кодом, індекс, місто, вулиця, будинок, квартира
Необхідна кількість друкованих примірників. 0, 1, 2, 3 і т. д.
Кількість друкованих примірників  1
Назва (перша літера прописна, решта – рядкові).
Особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку в країнах Скандинавії
Текст (структура довільна, без підстрочних зносок).
Текст
Джерела (без перехресних посилань).
Текст

Редакційна політика. Автори несуть відповідальність за зміст (авторство та самостійність досліджень), точність та достовірність викладеного матеріалу. Видавництво може не поділяти точку зору авторів. В рукопис можуть вноситися зміни редакційного характеру без згоди автора. Видавництво рекомендує авторам дотримуватися обмеженого самоцитування. Видавництво засуджує прояви плагіату, порушення авторських прав і недотримання наукової етики. У видавництві заборонено публікувати рукописи, які містять: погрози та пропаганду або заклики до насильства; образи та ознаки дискримінації, нетерпимості за релігійною, расовою та будь-якою іншою ознакою; пропагування війн, збройних конфліктів тощо; заклики до насильницької зміни влади, державного устрою, форми правління, насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу; заклики до порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки тощо; контент, споживання якого заборонено неповнолітнім особам; ознаки пропагування або пропагування проституції, порнографії, алкоголізму, наркоманії тощо; фейкову, неправдиву інформацію; дані, що становлять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом; інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини; пропагування комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та їх символіку; іншу, заборонену нормативно-правовими актами інформацію.

Приглашаем принять участие в авторском коллективе монографии
«Актуальные вопросы современного развития социально-гуманитарной сферы»
К публикации принимаются материалы, которые оформлены на листах формата А4, поля 2 см, абзац 1 см, интервал 1,5, шрифт Times New Roman, размер 14, на украинском, русском, белорусском или английском языке и отправлены до 28.02.2022 включительно на адрес sgvisn@gmail.com
Рассылка печатных экземпляров будет осуществляться с 05.03.2022 за счёт получателя.

Разделы монографии
Раздел первый. Педагогика, социология, философия, психология, социальные коммуникации
Раздел второй. Искусствоведение, культурология, филология, история
Раздел третий. Спорт, физическая культура, рекреация, туризм
Раздел четвертый. Экономика, юриспруденция, политика, публичное администрирование

Объём материалов от 5 до 15 страниц. Размер публикационного взноса 400 грн. / эквивалент 14 дол. США (авторы получают электронный экземпляр). Для материалов объёмом более 15 страниц размер публикационного взноса может быть увеличен.
Печатные экземпляры заказываются по желанию автора. Стоимость печатного экземпляра 150 грн. / эквивалент 5 дол. США.
Оплата публикационного взноса и оплата печатных экземпляров осуществляется после принятия материалов к печати.
Печатные экземпляры будут разосланы в библиотеки и научные учреждения в соответствии с законодательством Украины. Отправляя научные материалы, Вы подтверждаете авторство, даёте согласие на сбор и обработку персональных данных, размещение поданных материалов в наукометрических базах, электронных библиотеках, поисковых системах, получение Email рассылок.

Пример оформления материалов
Название раздела.
Спорт, физическая культура, рекреация и туризм
Ф. И. О. каждого автора (без сокращений, количество авторов не более 3-х).
Квит Ирина Петровна
Научная степень, ученое звание (при наличии, без сокращений).
Кандидат педагогических наук, доцент
Название места работы, которое представляет автор.
Луцкий национальный технический университет
Телефон и e-mail каждого автора (информация не публикуется).
+380970970907, 097@ukr.net
Адрес для доставки экземпляров монографии (информация не публикуется, обязательно полная информация).
В Украине: Квит Ирина Петровна, +380970970907, Луцк, отделение Новой почты №1
За пределы Украины: Квит Ирина Петровна, номер телефона с международным кодом, индекс, город, улица, дом, квартира
Необходимое количество печатных экземпляров. 0, 1, 2, 3 и т. д.
Количество печатных экземпляров – 1
Название (первая буква прописная, остальные – строчные).
Особенности физического воспитания детей дошкольного возраста в странах Скандинавии
Текст (структура произвольная, без подстрочный сносок).
Текст
Источники (без перекрестных ссылок).
Текст

Редакционная политика. Авторы несут ответственность за содержание (авторство и самостоятельность исследований), точность и достоверность изложенного материала. Издательство может не разделять точку зрения авторов. В рукопись могут вноситься изменения редакционного характера без согласия автора. Издательство рекомендует авторам придерживаться ограниченного самоцитирования. Издательство осуждает проявления плагиата, нарушение авторских прав и несоблюдение научной этики. В издательстве запрещено публиковать рукописи содержащие: угрозы и пропаганду или призывы к насилию; оскорбления и признаки дискриминации, нетерпимости по религиозному, расовому и любому другому признаку; пропаганду войн, вооруженных конфликтов и тому подобное; призывы к насильственной смене власти, государственного устройства, формы правления, насильственному изменению или свержению существующего конституционного строя; призывы к нарушению территориальной целостности Украины, подрыву ее безопасности и т.д.; контент, потребление которого запрещено несовершеннолетним; признаки пропаганды или пропаганду проституции, порнографии, алкоголизма, наркомании и др.; фейковую, ложную информацию; данные, составляющие государственную тайну или иную информацию с ограниченным доступом; информацию, которая подрывает общественную мораль или подстрекает к правонарушениям, унижает честь и достоинство человека; пропаганду коммунистического и / или национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и их символику; другую, запрещенную правовыми актами информацию.