Васюренко Л. В. Державне регулювання організацією оплати праці: монографія / Л. В. Васюренко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. − 323 с.

Гончаренко О. О. Бухгалтерський облік у небанківських фінансово-кредитних установах: теорія, методологія та організація: монографія /
О. О. Гончаренко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 448 с.

Кучин С. П. Історія економіки та економічної думки: навчально-методичний посібник / С. П. Кучин; Луганський національний аграрний університет. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 140 с.

Гнатенко І. А., Рубежанська В. О. Національний ринок праці: ключові аспекти державного регулювання: монографія / І. А. Гнатенко,
В. О. Рубежанська. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 248 с.

Григор О. О. Філософія політичного консенсусу: монографія / О. О. Григор; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − 2-ге вид., допов. і перероб. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 355 с. − Бібліогр.: 33 с. 323-355 (572 назви).

Кучин С. П. История хозяйственной и экономической мысли Украины. Опыт Харьковской экономической школы. Справочник / С. П. Кучин. – Харьков:
СГ НТМ «Новый курс», 2019. – 104 с.

Гнатенко І. А. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика /
І. А. Гнатенко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 253 с.

Дубовик Н. А. Кирилюк Н. А. Політологія та політтехнології: навч. посіб. / Н. А. Дубовик, Н. А. Кирилюк. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. − 166 с.

Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі: кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 119 с.

Трансформація сучасного освітнього простору: кол. моногр. – Харків:
СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 244 с.

Математична освіта: минуле, сьогодення, майбутнє, до 100-річчя від дня народження О. Ф. Семеновича: монографія / М. І. Бурда та ін.: за ред. Н. А. Тарасенкової. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 203 с.

Кабацька О. В. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах: історія, теорія, практика: монографія / О. В. Кабацька. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. − 382 с.

Соняшник. Спеціальна силекція: монографія / Кириченко В. В., Макляк К. М., Петренкова В. П., Кучеренко Є. Ю., Звягінцева А. М., Харитоненко Н. С., Михайленко В. О. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 498 с.

Кін О. М. Громадська діяльність студентської молоді вищих навчальних закладів України XX століття: історія становлення та розвитку: монографія / О. М. Кін. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 378 с.

Прокопенко І. А. Підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти: теоретичний та методичний аспекти: монографія /
І. А. Прокопенко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 421 с.

Мкртічян О. А. Підготовка вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4-7 років: теоретичний та методичний аспекти: монографія / О. А. Мкртічян. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 402 с.

Electrical systems and networks: Study Guide for Practical Classes and Course Project discipline “Electrical systems and networks” for foreign students specialties – 141 – Electricity, electrical engineering and electromechanics / D.O. Danylchenko, S. I. Dryvetskyi, V.V. Cherkashyna,
S. Yu. Shevchenko. – Kharkiv: SH SCW ‘’New route”, 2020. – 95 p.

Кучин С. П. Маркетинг музичної культури: навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» / С. П. Кучин / Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 32 с.

Кучин С. П. Економіка: навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» / С. П. Кучин / Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 36 с.

Смирнова А. В. Хроники прошлой жизни / А. В. Смирнова. – Харьков: СГ НТМ «Новый курс», 2021. – 72 с.

Моделі твердофазних реакцій – нові результати: монографія / А. М. Гусак, Т. В. Запорожець, Ю. О. Ляшенко, В. М. Пасічна, М. О. Пасічний, Н. В. Сторожук. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 392 с.

Теорія і практика роботи конструктора машин і апаратів харчових виробництв: підручник / О. І. Некоз, В. І. Осипенко, О. В. Батраченко, Н. В. Філімонова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Харків: СГ НТМ «Новый курс», 2021. – 640 с.

Прокопенко А. І., Доценко С. О., Москаленко В. В., Лебедєва В. В., Толяренко Н. І., Алієв Х. М. Технології дистанційного навчання: діяльності та ресурси MOODLE: навч. посіб– Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 50 с.

Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 124 с.

Лазуренко В. М. Богдан Хмельницький і навпротистояння церков Суботова / В. М. Лазуренко. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 232 с.

Олійник О. В. Економічний механізм АПК: навч. посіб. / О. В. Олійник. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 328 с.

Собченко Т. М. Змішане навчання студентів філологічних спеціальностей у закладах вищої освіти: історія, теорія, практика, перспективи / Т. М. Собченко. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 374 с.

Особливості соціально-гуманітарного розвитку суспільства: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 202 с.

Кін О. М. Формування національної самосвідомості студентської молоді в процесі громадської діяльності: історія, тоерія, практика: монографія / О. М. Кін. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 390 с.

Видавництво «Новий курс» є постійним видавцем збірника наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник».

Видавництво «Новий курс» є постійним видавцем електронного наукового журналу «Креатівний простір».

Соціально-гуманітарний вісник:
зб. наук. пр.
ISSN 2305-9869 (print),
ISSN 2709-1287 (online)

Креативний простір:
електрон. наук. журн.
ISSN 2710-1177 (online)