Васюренко Л. В. Державне регулювання організацією оплати праці: монографія / Л. В. Васюренко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. − 323 с.

Гончаренко О. О. Бухгалтерський облік у небанківських фінансово-кредитних установах: теорія, методологія та організація: монографія /
О. О. Гончаренко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 448 с.

Кучин С. П. Історія економіки та економічної думки: навчально-методичний посібник / С. П. Кучин; Луганський національний аграрний університет. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 140 с.

Гнатенко І. А., Рубежанська В. О. Національний ринок праці: ключові аспекти державного регулювання: монографія / І. А. Гнатенко,
В. О. Рубежанська. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 248 с.

Григор О. О. Філософія політичного консенсусу: монографія / О. О. Григор; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − 2-ге вид., допов. і перероб. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 355 с. − Бібліогр.: 33 с. 323-355 (572 назви).

Кучин С. П. История хозяйственной и экономической мысли Украины. Опыт Харьковской экономической школы. Справочник / С. П. Кучин. – Харьков:
СГ НТМ «Новый курс», 2019. – 104 с.

Гнатенко І. А. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика /
І. А. Гнатенко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. − 253 с.

Дубовик Н. А. Кирилюк Н. А. Політологія та політтехнології: навч. посіб. / Н. А. Дубовик, Н. А. Кирилюк. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. − 166 с.

Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі: кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 119 с.

Трансформація сучасного освітнього простору: кол. моногр. – Харків:
СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 244 с.

Математична освіта: минуле, сьогодення, майбутнє, до 100-річчя від дня народження О. Ф. Семеновича: монографія / М. І. Бурда та ін.: за ред. Н. А. Тарасенкової. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 203 с.

Кабацька О. В. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища в класичних університетах: історія, теорія, практика: монографія / О. В. Кабацька. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. − 382 с.

Соняшник. Спеціальна силекція: монографія / Кириченко В. В., Макляк К. М., Петренкова В. П., Кучеренко Є. Ю., Звягінцева А. М., Харитоненко Н. С., Михайленко В. О. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 498 с.

Кін О. М. Громадська діяльність студентської молоді вищих навчальних закладів України XX століття: історія становлення та розвитку: монографія / О. М. Кін. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 378 с.

Прокопенко І. А. Підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти: теоретичний та методичний аспекти: монографія /
І. А. Прокопенко. − Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 421 с.

Electrical systems and networks: Study Guide for Practical Classes and Course Project discipline “Electrical systems and networks” for foreign students specialties – 141 – Electricity, electrical engineering and electromechanics / D.O. Danylchenko, S. I. Dryvetskyi, V.V. Cherkashyna,
S. Yu. Shevchenko. – Kharkiv: SH SCW ‘’New route”, 2020. – 95 p.

Кучин С. П. Маркетинг музичної культури: навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» / С. П. Кучин / Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 32 с.

Кучин С. П. Економіка: навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» / С. П. Кучин / Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – 36 с.

Смирнова А. В. Хроники прошлой жизни / А. В. Смирнова. – СГ НТМ «Новый курс», 2021. – 72 с.

СГ НТМ «Новий курс» є постійним видавцем збірника наукових праць «Соціально-гуманітарний вісник» та наукового журналу «Креативний простір».

Соціально-гуманітарний вісник:
зб. наук. пр.
ISSN 2305-9869 (print),
ISSN 2709-1287 (online)

Креативний простір:
електрон. наук. журн.
ISSN 2710-1177 (online)